ห้องรับแขกจะเป็นห้องแรกที่เข้ามาถึง ควรมีขนาด 12 ตารางเมตรขึ้นไป แล้วแต่
ขนาดของบ้าน ควรมีลักษณะ โล่ง ไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์กีดขวางทางเข้า และไม่ควร
หัน หลังเก้าอี้ให้กับประตู
ประตูหน้าต่างในส่วนนี้ควรเปิดโล่ง เพื่อความโอ่ โถงและสามารถชมทิวทัศน์ภาย
นอกได้ เพื่อความงามและ เป็นจุดเด่นของตัวบ้าน
ในส่วนนี้อาจมีตู้โชว์ของเจ้าบ้านหรือตู้วางทีวี และ เครื่องเสียงก็ได้ การจัดชุดรับ
แขกจะวางเป็นรูปตัวยูหรือตัวแอลก็ได้แล้วแต่ขนาดของห้องให้มีที่นั่งประมาณ 4-8 ที่
แสงสว่างมักจะให้จากไฟเพดาน โดยเป็นโคมไฟ ห้อย หรือซ่อนตามกล่องไฟรอบ
เพดาน อาจจะเป็นไฟกิ่ง บริเวณผนัง สำหรับส่องภาพ หรือสิ่งที่ต้องการเน้นเป็น
พิเศษก็ได้สำหรับบ้านขนาดใหญ่ ห้องรับแขกควรอยู่ติดกับ ห้องพักผ่อน และห้องรับ
ประทานอาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *